Životopis – Ing. Marián Tkáč, PhD.

Dátum narodenia: 25. september 1949
Miesto narodenia: Čičava
Bydlisko: Bratislava

Vzdelanie:

1976 – 1981 – doktorandské štúdium na Vysokej škole ekonomickej, dosiahnutý titul: CSc. – PhD.
1967 – 1972 – denné štúdium na Vysokej škole ekonomickej, Fakulte národohospodárskej, dosiahnutý titul: Ing.
1964 – 1967 – gymnaziálne štúdium na Strednej všeobecnovzdelávacej škole vo Vranove s maturitou.

Zamestnanie:

Matica slovenská, predseda 2010 – 2017

Národná banka Slovenska – od 1. januára 1993 – 29. júla 1993 viceguvernér poverený riadením NBS; od 1. augusta 1993 – 11. apríla 1994 viceguvernér; od 1. mája 1995 vedúci archívu do konca r. 2010

Štátna banka česko-slovenská – od 22. októbra 1992 viceguvernér pre SR

Ministerstvo financií SR – postupne odborný referent, vedúci oddelenia, od októbra 1986 riaditeľ odboru štátneho rozpočtu, od 19. januára 1990 námestník ministra

Mestská finančná správa v Bratislave – v r. 1972 – 1974.

Školenia a kurzy:

Jazykový kurz v Írsku – 4 týždne v júli 2002
Jazykový kurz vo Veľkej Británii – 4 týždne v marci 1995

Tvorivá činnosť:

Knihy literatúry faktu: Národ bez peňazí, S vlastnou peňaženkou, Národ a peniaze, Hospodárske súvislosti slovenskej štátnosti, Mali sme bankárov?, Synovia a otcovia, Stále o tom istom, Kniha o Čičave, Slovník zemplínskeho nárečia z Čičavy, Slovenské banky v Uhorsku, Šesťdesiatjeden krokov k slovenskej identite (2 vydania), Bratislavské banky, Pravdivý slovenský príbeh 3 vydania), Turzovci (2 vydania), Kráľovná národa, Ochrankyňa národa, Čičavskí Tkáčovci a ich príbuzní, Naše dejiny v obrazoch od najstarších čias po Trianon, Neznámy slovenský príbeh.

Beletria: Zemplínske nebo, Veľký sen, Vôňa peňazí, Zemplínske nebo – Druhá epocha, Zemplínske nebo – trilógia, Päť slovenských rodov, Bernolák (román), Francisci (román).

Autor relácií v rozhlase: 10-dielny dokumentárny seriál Za bankami a peniazmi po Slovensku, 5 rozhlasových hier v rámci seriálu Slovenské rody: 3-dielna hra V tieni šibeníc o rode Daxnerovcov, 6-dielna hra V znamení leva o rode Turzovcov, 4-dielna hra Podpis na dolári o rode Bosákovcov, 3-dielna hra Neznámy Petöfi o rode Petrovičovcov, 3-dielna hra Taká bola doba o rode Pružinskovcov..

Autor okolo 1000 publicistických textov z oblasti histórie, peňažníctva, bankovníctva a filozofie spoločnosti.

Ideový autor slovenských bankoviek a mincí z r. 1993.

Iné aktivity:

Člen predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov od r. 2005 – 2010, člen výboru Matice slovenskej v r. 1992 – 1996, člen komisií na prípravu ústavy čs. federácie a Slovenskej republiky v r. 1990 – 1992, iniciátor a signatár výzvy 61 krokov k slovenskej identite, člen Kongresu slovenskej inteligencie od r. 1992, člen výboru Politologického odboru Matice slovenskej od r. 2010.

Jazykové znalosti:

Anglicky, rusky, pasívne nemecky.